Automatika

Každý chladicí okruh je vybaven ochrannými a regulačními prvky. Použité přístroje musí být schopny ochránit chladicí zařízení od nežádoucích stavů nebo včas zařízení odstavit a vyhlásit poruchu.

Nejčastěji sledované parametry jsou vysoký či nízký tlak na kompresoru, nedostatek mazacího oleje v kompresoru, nedostatek chladiva nebo jeho únik.

 

Bezpečnostní přístroje

HP vysokotlaký presostat – slouží k bezpečnému odpojení kompresoru při dosažení nastavené hodnoty tlaku. Nastaven bývá obvykle na hodnotu maximálního pracovního tlaku. Činnost musí být přímá to znamená bez možnosti ovlivnění řídicím systémem. Použitý druh presostatu musí být schváleného typu s příslušným certifikátem zkušebny. Manipulace s nastavením je povolena pouze certifikovanému chladírenskému mechanikovi.

Pojišťovací ventil – jedná se o tlakoý bezpečnostní prvek, který je od určité velikosti součástí povinné výbavy sběračů chladiva. Hodnota se volí s ohledem na maximální dovolený pracovní tlak chladicího okruhu. Pojišťovací ventil podléhá pravidelným revizím a přezkoušením odborným pracovníkem podle souvisejících předpisů o tlakových zařízeních. Je zakázáno jakkoliv manipulovat s nastavením pojišťovacího ventilu.

Ochranné přístroje

LP nízkotlaký presostat – chrání kompresor před poškozením trvalým chodem za nízkého sacího tlaku. S poklesem tlaku dochází ke snížení obíhajícího množství chladiva a k poruchám vracení oleje. Malý průtok chladiva nestačí k chlazení elektromotoru kompresoru. Nastavení LP presostetu je vždy individuální podle aplikace a typu kompresoru. Respektujte doporučení výrobce chladicí technologie.

Jistič tlaku oleje – jedná se o diferenciální presostat. Vyhodnocuje mazací tlak ojeje kompresoru. Používá se obvykle ve spojení s polohermetickými kompresory, které jsou vybaveny zabudovaným olejovým čerpadlem. Ztráta mazacího tlaku bývá vyhodnocena s časovým zpožděním z důvodu umožnění startu a filtrace krátkodobých výpadků.

FS průtokový spínač – reaguje na přítomnost průtoku kapaliny. Používýá se v průtokových chladičích kapalin. Slouží jako ochrana proti zamrznutí kapaliny ve výparníku v případě ztráty průtoku.

Jištění a ochrany

Regulační přístroje

TX expanzní ventil – slouží k regulaci přehřátí odpařeného chladiva ve výparníku. Správná funkce a nastavení expanzního ventilu je klíčová pro bezporuchový a ekonomický provoz chladicího zařízení. Používají se mechanické nebo elektronické expanzní ventily.

FX Regulátor otáček – slouží k regulaci otáček ventilátorů vzduchem chlazených kondenzátorů podle žádané hodnoty kondenzačního tlaku. Stabilizuje pracovní podmínky chladicího okruhu a vyrovnává tak vliv zátěže a změny teploty okolí. Regulace otáček ventilátorů významě přispívá ke snížení hladiny hluku a usnadňuje zimní start chladicí technologie.

WV vodní ventil - slouží k regulaci průtoku chladicí vody u vodou chlazených kondenzátorů podle žádané hodnoty kondenzačního tlaku. Stabilizuje pracovní podmínky chladicího okruhu a vyrovnává tak vliv zátěže a změny teploty chladicí vody. Snižuje spotřebu chladicí vody.

Regulátor hladiny oleje – udržuje požadovanou hladinu mazacího oleje v kompresoru doplňováním ze zásobníku oleje. V případě nedostatku oleje vydá varovný signál.