Refrigerant

Chladivo je látka cirkulující v hermeticky uzavřeném chladicím okruhu. Druh chladiva ovlivňuje výběr komponent a chování chladicího okruhu.

JDK využívá výhradně nehořlavá a nejedovatá syntetická chladiva ze skupiny fluorovaných uhlovodíků HFC.

Typy chladiv

Chladicí a klimatizační zařízení spotřebovávají cca 15% na Zemi vyrobené elektrické energie. Výzkum nových chladiv je kromě ekologických a bezpečnostních hledisek zaměřen také na termodynamické vlastnosti chladiva, které významě předurčují účinnost kompresorového chladicího cyklu a tím spotřebu elektrické energie.

Následující obrázek uvádí rozdělení chladiv na syntetická a přírodního charakteru.

Chladiva

Zákazy

Do skupiny zakázaných chladiv CFC tzv. „tvrdých freonů“ patří například R12, R502, R13. Výroba chladiv typu HCFC (částečně chlorované uhlovodíky) jehož představitelem je např. R22 byla od 1.1.2010 zakázána. Provoz chladicích zařízení s R22 je povolen do roku 2015 - viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách které poškozují ozonovou vrstvu a zákon ČR č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

Zacházení s chladivy HFC

Chladiva skupiny HFC (fluorované uhlovodíky) nazývané také jako F-plyny byly vyvinuty jako náhrada za chladiva poškozující ozonovou vrstvu. Pro zacházení s těmito látkami platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o F-plynech (čl. 3, odst. 6) a zákon ČR č. 483/2008 Sb. o ochraně ovzduší. Podle tohoto nařízení je provozovatel chladicího zařízení povinen vést záznamy obsahující:

  • Množství a typ naplněného chladiva při instalaci
  • Výsledek preventivních kontrol zvláště se zřetelem na výsledek zkoušky těsnosti
  • Množství doplněného nebo odebraného chladiva během servisních zásahů nebo při vyřazení z provozu

Záznamy musí obsahovat identifikaci osob nebo společnosti, které servis nebo údržbu provedli. Kontroly a zásahy do chladicího okruhu smí provádět jen osoby certifikované MŽP ČR. Provozovatel musí na požádání poskytnout záznamy příslušnému kontrolnímu orgánu.

Četnost kontrol těsnosti je stanovena podle velikosti nápně chladiva:

do 30kg ….. 1x ročně

do 300kg … 2x ročně

Při zjištění netěsnosti musí být provedena její bezodkladná oprava. Do jednoho měsíce po opravě se musí provést opakovaná kontrola těsnosti okruhu, aby byla zajištěna účinnost opravy.

Na okruhy s náplní chladiva do 3kg a okruhy s náplní do 6kg deklarované a označené výrobcem jako hermeticky uzavřené se tato povinnost nevztahuje. Náplň a typ chladiva je uveden na štítku jednotky.

Kontroly těsnosti

Při instalaci JDK zařízení Vám zavedeme Provozní deník chladicího zařízení, který vyhovuje výše uvedeným požadavkům. Nabízíme také provedení předepsaných kontrol těsnosti chladicího okruhu naším certifikovaným technikem.

Charakteristika vybraných chladiv
  • NH3 – čpavek – nepoškozuje ozonovou vrstvu (ODP=0), nulový skleníkový efekt (GWP=0), vysoká objemová chladivost. Problémem je ale hořlavost a jedovatost.
  • Uhlovodíky - nepoškozují ozonovou vrstvu (ODP=0), nízký skleníkový efekt, dobrá chladivost, problémem je hořlavost a výbušnost.
  • Oxid uhličitý CO2 – nepoškozuje ozonovou vrstvu (ODP=0), nízký skleníkový efekt (GWP=1), dobrá chladivost, problémem jsou vysoké tlaky
  • Skupina HFC chladiv - nepoškozují ozonovou vrstvu (ODP=0), dobrá chladivost, inertní, nehořlavé, nejedovaté, nezanedbatelný skleníkový efekt