Zásady zpracování osobních údajů


JDK, spol. s r.o.,
IČO: 18621066,
se sídlem Pražská 2161/25, 288 02 Nymburk

 

INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY, KONTAKTNÍ OSOBY A NÁVŠTĚVY

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení obchodní partneři a návštěvníci,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem JDK, spol. s r.o. (dále jen „JDK“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které JDK v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob) (dále jen společně „obchodní partneři“) a také záznamy o návštěvnících společnosti JDK.  

OBSAH
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem společnost JDK zpracovává?
Z jakých zdrojů získává společnost JDK Vaše osobní údaje?
Sdílí společnost JDK Vaše osobní údaje s dalšími osobami?
Předává společnost JDK osobní údaje do zemí mimo EHP?
Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?
Jak dlouho bude společnost JDK Vaše osobní údaje uchovávat?
Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?
Dotazy a kontakty
Změny těchto zásad


 

 

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je společnost JDK, spol. s r.o., IČO: 18621066, se sídlem Pražská 2161/25, 288 02 Nymburk, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 2158.

Společnost JDK určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje společnosti JDK naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Společnost JDK a další propojené společnosti ze skupiny JDK jsou v těchto zásadách souhrnně označovány jako „JDK Group“.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem společnost JDK zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem osobní údaje JDK o obchodních partnerech zpracovává.

a) Obchodní partneři

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)

Účel zpracování Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • adresa,
 • platební a dodací údaje.
 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace,
 • evidence a vymáhání případných pohledávek.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem společnosti JDK na vymáhání pohledávek.

Údaje pro marketingové účely:

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • informace o dosavadní obchodní spolupráci a komunikaci,
 • nároky na slevy a výhody.
 • Propagace a podpora prodeje produktů a služeb JDK,
 • zasílání informací o nových službách a produktech nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.
 • Souhlas příslušné osoby (i předáváním vizitky) nebo udělený souhlas se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely,
 • oprávněný zájem na oslovování zákazníků přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení.
b) Návštěvy společnosti JDK

Osobní údaje

Účel zpracování Právní základ zpracování

Identifikační údaje:

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • účel návštěvy.
 • Evidence návštěv společnosti JDK.
 • Oprávněný zájem společnosti JDK na kontrole vstupu a ochraně majetku. 

Bezpečnostní údaje :

 • kontrola vstupu do společnosti JDK
 • údaje z kamerového a přístupového systému společnosti
 • Ochrana majetku společnosti JDK, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu společnosti JDK.
 • Oprávněný zájem společnosti JDK na ochraně majetku společnosti JDK, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu společnosti JDK.
Z jakých zdrojů získává společnost JDK Vaše osobní údaje?

JDK získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od obchodních partnerů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES), z návštěv obchodních partnerů a jiných osob přímo ve společnosti JDK nebo v rámci skupiny JDK Group.

Sdílí společnost JDK Vaše osobní údaje s dalšími osobami?
a) Externí poskytovatelé služeb

JDK využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci nebo ostrahu areálu. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být společností JDK předány určité osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků (ostraha).

Externí poskytovatelé služeb jsou však společností JDK prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů a návštěvníků. Se všemi těmito poskytovateli má JDK uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů společnosti JDK pro zabezpečení osobních údajů.

b) Společnosti ze skupiny JDK Group

Osobní údaje může společnost JDK sdílet v rámci skupiny JDK Group. Vždy, když JDK potřebuje sdílet osobní údaje obchodních partnerů, dělá to jen na základě potřeby znalosti těchto údajů a sdílí je pouze s vybranými zaměstnanci ze skupiny JDK Group pro plnění úkolů v rámci jejich pracovních povinností.

Skupina JDK Group podniká příslušné kroky, aby zajistila, že takovýto personál bude vázán povinností zachovávat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům obchodních partnerů.

c) Sdělování osobních údajů třetím osobám

JDK je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů nebo návštěvníků se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb nebo společností ze skupiny JDK Group, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.
Předává společnost JDK osobní údaje do zemí mimo EHP?

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

JDK za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodních partnerů a návštěvníků využívá moderní IT bezpečnostní systémy. JDK udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům obchodních partnerů a/nebo návštěvníkům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude společnost JDK Vaše osobní údaje uchovávat?

JDK uchovává osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů JDK.

Pokud údaje společnost JDK zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit do jeho odvolání.

Informace o návštěvách společnosti JDK jsou uchovávány po dobu 1 roku od Vaší návštěvy.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti JDK, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud JDK neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je JDK už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud JDK neověří, zda oprávněné zájmy společnosti JDK převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů společnosti JDK. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že JDK porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

JDK, spol. s r.o.,
Pražská 2161/25, 288 02 Nymburk
e-mail: jdk@jdk.cz, tel.: 325 519 111

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady JDK rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách společnosti JDK (www.jdk.cz/gdpr) v sekci Zásady zpracování osobních údajů.
Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.